Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

У 1907 р. утворилася окрема Укра їнська партія соціалістів'революціонерів (УПСР).
Програма есерів містила в собі такі положення:
1) здійснення соціальної революції, установлення демократичної республіки, створення справедливого соціалістичного суспільства;
2) знищення національного гніту, установлення рівності всіх на ціональностей і надання націям права на самовизначення;
3) визнання як невід’ємних прав громадян свободи совісті, слова, друку, зборів, союзів, страйків, недоторканності особи й житла, зага льного й рівного виборчого права для всіх громадян, що досягли два дцятилітнього віку;
4) усуспільнення праці, власності й всього господарства;
5) «соціалізація» землі, тобто вилучення землі з товарного обігу і передача її в загальнонародне надбання без викупу; зрівняльно'тру дове користування землею зі сплатою ренти, що йде на суспільні потреби.
Есери застосовували різні форми класової боротьби, включаючи й індивідуальний терор. Останній розглядався як «збудник» революцій ної активності мас, а також засіб залякування царського уряду й дезор ганізації його роботи.
Не відмовлялися від терористичних методів боротьби й анархі- сти, що розглядали державу як апарат насильства над особистістю й закликали до її повного знищення. У 1906 р. і першому кварталі 1907 р. тільки катеринославські анархісти здійснили 70 терористи чних актів. Усього в 1906—1907 рр. у Російській імперії було вбито і поранено 97000 посадових осіб; на голову царського уряду П. А. Сто липіна було здійснено 10 замахів.
На відміну від есерів і анархістів, соціал-демократи (більшовики й меншовики) були супротивниками тактики індивідуального теро ру; вони виступали за масові революційні дії пролетаріату, справедливо вважаючи, що тільки в такий спосіб можна зруйнувати існую чий монархічний лад і встановити демократичну республіку. За різ ними оцінками, чисельність більшовиків в Україні в 1905—1907 рр. зросла з 1 тис. до 4—7 тис. чоловік. Меншовиків було ще більше (від 10 до 14 тис.).
Серед центристських загальноросійських партій слід виділити конституційно-демократичну партію (кадети, або «партія на- родної волі»), що відстоювала ліберальні ідеї і мріяла про конститу ційну монархію. До неї входили представники дрібної і середньої буржуазії, інтелігенції та кадрових робітників. Правіше кадетів зна ходилися октябристи («Союз 17 жовтня»); ця партія об’єднувала переважно великих підприємців, фабрикантів і банкірів, тісно пов’я заних з царським самодержавством. Вони не бажали ліквідувати монархію, добиваючись від царату лише права брати участь у керу ванні державою.
Правий фланг політичного спектра представляли монархічні пар- тії. В Україні не було національних поміщицьких партій, зате акти вно діяли філії загальноросійських монархічних організацій. Їхні програми були замішані на ідеях великодержавного шовінізму й ан тисемітизму. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Якщо вовк унадиться по вівці, по одній усе виносить стадо, коли не уб'ють його.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка