Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

У 1907 р. утворилася окрема Укра їнська партія соціалістів'революціонерів (УПСР).
Програма есерів містила в собі такі положення:
1) здійснення соціальної революції, установлення демократичної республіки, створення справедливого соціалістичного суспільства;
2) знищення національного гніту, установлення рівності всіх на ціональностей і надання націям права на самовизначення;
3) визнання як невід’ємних прав громадян свободи совісті, слова, друку, зборів, союзів, страйків, недоторканності особи й житла, зага льного й рівного виборчого права для всіх громадян, що досягли два дцятилітнього віку;
4) усуспільнення праці, власності й всього господарства;
5) «соціалізація» землі, тобто вилучення землі з товарного обігу і передача її в загальнонародне надбання без викупу; зрівняльно'тру дове користування землею зі сплатою ренти, що йде на суспільні потреби.
Есери застосовували різні форми класової боротьби, включаючи й індивідуальний терор. Останній розглядався як «збудник» революцій ної активності мас, а також засіб залякування царського уряду й дезор ганізації його роботи.
Не відмовлялися від терористичних методів боротьби й анархі- сти, що розглядали державу як апарат насильства над особистістю й закликали до її повного знищення. У 1906 р. і першому кварталі 1907 р. тільки катеринославські анархісти здійснили 70 терористи чних актів. Усього в 1906—1907 рр. у Російській імперії було вбито і поранено 97000 посадових осіб; на голову царського уряду П. А. Сто липіна було здійснено 10 замахів.
На відміну від есерів і анархістів, соціал-демократи (більшовики й меншовики) були супротивниками тактики індивідуального теро ру; вони виступали за масові революційні дії пролетаріату, справедливо вважаючи, що тільки в такий спосіб можна зруйнувати існую чий монархічний лад і встановити демократичну республіку. За різ ними оцінками, чисельність більшовиків в Україні в 1905—1907 рр. зросла з 1 тис. до 4—7 тис. чоловік. Меншовиків було ще більше (від 10 до 14 тис.).
Серед центристських загальноросійських партій слід виділити конституційно-демократичну партію (кадети, або «партія на- родної волі»), що відстоювала ліберальні ідеї і мріяла про конститу ційну монархію. До неї входили представники дрібної і середньої буржуазії, інтелігенції та кадрових робітників. Правіше кадетів зна ходилися октябристи («Союз 17 жовтня»); ця партія об’єднувала переважно великих підприємців, фабрикантів і банкірів, тісно пов’я заних з царським самодержавством. Вони не бажали ліквідувати монархію, добиваючись від царату лише права брати участь у керу ванні державою.
Правий фланг політичного спектра представляли монархічні пар- тії. В Україні не було національних поміщицьких партій, зате акти вно діяли філії загальноросійських монархічних організацій. Їхні програми були замішані на ідеях великодержавного шовінізму й ан тисемітизму. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Воля - це відповідальність. Ось чому всі її так бояться.
Джордж Бернард Шоу

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка