Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
Генеральний секретаріат — найвищий виконавчий орган Центра льної Ради й УНР з 15(28) червня 1917 р. до 9(22) січня 1918 р., уряд України. Створений на закритому засіданні Малої ради 15(28) черв ня 1917 р. Складався з 8 генеральних секретарів і генерального писа ря. Главою Генерального секретаріату і генеральним секретарем внут рішніх справ був обраний соціал'демократ, письменник В. Винниче- нко. До складу Генерального секретаріату також входили: П. Хрис- тюк (УПСР) — генеральний писар, генеральні секретарі: військових справ — С. Петлюра (УСДРП), фінансів — Х. Барановський (безпар тійний), земельних справ — Б. Мартос (УСДРП), судових справ — В. Садовський (УСДРП), продовольчих справ — М. Стасюк (УПСР), народної освіти — І. Стешенко (УСДРП ), міжнаціональних справ — С. Єфремов (УПСФ). 26(9) липня 1917 р. В. Винниченко оголосив де кларацію, в якій Генеральний секретаріат проголошувався крайовим органом влади й окреслювалися основні завдання його діяльності. Унаслідок переговорів у липні 1917 р. між Центральною Радою і Тим часовим урядом Генеральний секретаріат був визнаний органом дер жавної влади в Україні. 4(27) липня 1917 р. В. Винниченко сформу вав новий склад уряду, до якого входили: голова і генеральний секретар внутрішніх справ — В. Винниченко, генеральний писар — П. Христюк, генеральний секретар земельних справ — Б. Мартос, гене ральний секретар фінансових справ — Х. Барановський, генераль ний секретар військових справ — С. Петлюра, генеральний секретар народної освіти — І. Стешенко, генеральний секретар шляхів сполу чення — В. Голубович (УПСР), генеральний секретар пошти й теле графу — О. Зарубін (російський есер), генеральний секретар судових справ — В. Садовський, генеральний секретар продовольчих справ — М. Стасюк, генеральний секретар державного контролю (державний контролер) — М. Рафес (БУНД), генеральний секретар міжнаціона льних справ — О. Шульгін (УПСР). Товаришами генерального сек ретаря міжнаціональних справ були обрані М. 3ільберфарб (Єврейсь ка об’єднана соціалістична партія) і В. Міцкевич (Польський демок ратичний централ). Статс'секретарем у справах України при Тимча совому уряді призначили П. Стебницького (УПСФ).
16(29).07.1917 р. УЦР прийняла «Статут вищого Управління Україною» («Статут Генерального Секретаріату»), що проголо шував Генеральний секретаріат найвищим крайовим виконавчим органом, визначав його структуру й функції. Однак російський Тим часовий уряд не затвердив «Статут Генерального Секретаріату» і 04(17).08.1917 р. видав «Тимчасову інструкцію для Генерального Секретаріату». «Інструкція» значно обмежувала автономні права України: Генеральний секретаріат мав стати органом Тимчасового уряду і фактично не одержував виконавчих функцій; його склад об межувався сімома генеральними секретарями; дії українського уря ду могли поширюватися тільки на 5 губерній — Київську, Волин ську, Подільську, Полтавську й Чернігівську. 09(22).08.1917 р. УЦР прийняла інструкцію і 21.08.(03.09.)1917 р. затвердила Генераль ний секретаріат у такому складі: голова і генеральний секретар вну трішніх справ — В. Винниченко, генеральний секретар фінансів — М. Туган'Барановський (УПСР), генеральний секретар земельних справ — М. Савченко'Бельський (УПСР), генеральний секретар на родної освіти — І. Стешенко, генеральний секретар міжнародних справ — О. Шульгін (товариші — М. Зільберфарб і В. Міцкевич), генеральний писар — О. Лотоцький (УПСФ), генеральний контро лер — А. Зарубін, комісар України при Тимчасовому уряді — П. Стеб ницький. Більшовицький переворот і падіння Тимчасового уряду в Росії у жовтні 1917 р. обумовили перехід усієї повноти влади в Укра їні до УЦР, що ухвалила доповнити склад Генерального секретаріату й призначила таких нових генеральних секретарів: військових справ — С. Петлюра, продовольчих справ — М. Ковалевський (УПСР), торгівлі й промисловості — В. Голубович, юстиції — М. Ткаченко (УСДРП), шляхів сполучення — В. Єщенко, пошти та телеграфу — С. Зарубін,
праці — М. Порш (УСДРП). Крім того, був призначений третій това риш генерального секретаря з міжнаціональних справ — Д. Одинець. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Рахувати гроші в чужій кишені недобре, але цікаво.
Леонід Крайнов-Ритов

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка