Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

БРЕСТСЬКИЙ МИР 1918 р.
Брестський мир 1918 р. — мирний договір між Українською На родною Республікою, з одного боку, і Німеччиною, Австро'Угорщи ною, Туреччиною і Болгарією, з іншого, підписаний 27 січня (9 лю того) 1918 р. у Бресті. Привід для початку переговорів щодо миру з Центральними державами дали більшовики. 20 листопада (3 груд ня) 1917 р. в штабі німецьких військ у Брест'Литовську вони почали переговори з представниками австро'німецького блоку. 2(15) грудня була підписана угода про перемир’я терміном на 28 днів. Переговори про укладання мирного договору між Радянською Росією та Німеч чиною з її союзниками почалися 9(22) грудня 1917 р. у Бресті. Біль шовицька делегація на початку переговорів заявила, що вона буде представляти інтереси всіх народів колишньої Російської імперії. 21 грудня 1917 р. — 3 січня 1918 р. Українська Центральна Рада направила на переговори українську делегацію. До складу делегації УНР, що була обрана на нараді представників управління Українсь кої партії соціалістів'революціонерів і Української соціал'демокра тичної робітничої партії, входили В. Голубович (голова), М. Полоз, М. Любинський, О. Севрюк, М. Левитський. Напередодні від’їзду делегація одержала докладне роз’яснення позиції України на пере говорах від М. Грушевського. Делегація мала добитися включення до складу УНР українських земель, що знаходилися під владою Ав стро'Угорщини (Східної Галичини, Буковини і Закарпаття), а також земель, що належали до війни Російській імперії (Холмщина, Підля шшя і Посяння). У разі відмови Австро'Угорщини передати окупова ні нею землі, делегація мала вимагати створення з них окремого коронного краю з найширшою автономією. 25 грудня (6 січня) 1918 р. українська делегація, яку нотою делегацій чотирьох союзних дер жав визнали «самостійним і повноважним представником УНР», під ключилася до переговорів. Питання про долю Східної Галичини, Бу ковини й Закарпаття на вимогу делегації Австро'Угорщини було зня то з обговорення. Холмщину, Підляшшя і Посяння визнали земля ми, що мали ввійти до складу УНР.
5(18) січня 1918 р. за пропозицією радянської делегації в перего ворах була зроблена перерва на десять днів. 7(20) січня 1918 р. до Києва виїхала й українська делегація. Після проголошення в ніч з 11 на 12 січня (з 24 на 25 січня) 1918 р. Четвертого універсалу УЦР члени української делегації повернулися до Бреста. Цього разу деле гацію очолював О. Севрюк. Напередодні поновлення переговорів радянська делегація (голова — Л. Троцький) 17(30) січня 1918 р., указавши на зміну внутрішньополітичної ситуації в Україні й прису тність на переговорах представників харківського більшовицького уряду (голова делегації — Ю. Медведєв), фактично відмовилася ви знати повноваження делегатів УНР.
Після ознайомлення учасників переговорів з текстом Четвертого універсалу УЦР 19 січня (1 лютого) 1918 р. на пленарному засіданні всіх делегацій міністр закордонних справ Австро'Угорщини О. Чер нін від імені Центральних держав зробив заяву про визнання Україн ської Народної Республіки незалежною й суверенною державою. У ніч з 26 на 27 січня (з 8 на 9 лютого) 1918 р. був укладений мирний договір між УНР і країнами Четверного союзу. Текст Брестського миру складався з 10 статей. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Вільний той, хто не має бажань. До чого ж тоді бути вільним?
Еліас Канетті

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка