Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

«УКРАЇНІЗАЦІЯ»
«Українізація» — політика ВКП(б), здійснювана в Україні в 1920 р. — початку 30'х років ХХ ст. Український різновид політики «коренизації». Політика коренізації була проголошена у квітні 1923 р. на XII з’їзді РКП(б) з метою укорінення компартійно'радян ських структур влади в національних республіках. Її суть полягала в тому, що управлінські структури опановували мову і культуру міс цевого населення, а також поповнювалися за рахунок його представ ників. Це мало забезпечити московському центру контроль над пе риферією не тільки силовими, але й адміністративно'політичними засобами. Основні напрямки політики українізації були проголоше ні трохи раніше. 19 листопада 1919 р. Х. Раковський звернувся до Леніна з документом під назвою «Тези з українського питання», в якому відстоювалася необхідність подальшого існування УСРР як фо рмально незалежного державного утворення, але при об’єднанні в єдиному центрі всього оборонного і господарського апарату. Ленін виніс тези на розгляд Політбюро ЦК РКП(б) від свого імені. Пізніше цей документ обговорювався на черговому пленумі ЦК і був затвер джений як резолюція VIII Всеросійської партконференції «Про ра- дянську владу в Україні». Радянський апарат республіки, що скла дався переважно з дореволюційних чиновників, успішно противився «українізації». Керівний склад КП(б)У і весь партапарат також не
виявляли особливого бажання прокладати дорогу «українізації». За даними 1923 р., тільки 797 з 11 826 відповідальних працівників пар тійно'державного апарату республіки заявили, що знають українсь ку мову. У 1923 р. питома вага українців у держапараті не перевищу вала 35 %, особливо незначною вона була у керівних структурах дер жавного апарату (у колегіях наркомату росіяни складали 47 %, єв реї — 26 %, українці — 12 %).
Російськомовна більшість у ЦК КП(б)У і губкомах партії майже нічого не робила, щоб прискорити «українізацію» . Положення змі нилося з приходом в Україну ставленика Й. Сталіна — Л. Кагановича. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Коли ти нарешті одержиш те, що хотіла, виявляється, що це зовсім не те, чого ти хотіла.
Гертруда Стайн

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка