Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
Описание салфетки для декупажа здесь.

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ВІДБУДОВНИЙ ПЕРІОД
Відбудовні роботи в Україні почалися наприкінці 1943 р. і в міру звільнення республіки від окупантів набували все більш широкого розмаху. Наприкінці травня 1945 р. Державний комітет оборони ухва лив перевести частину оборонних підприємств на випуск товарів для населення. Трохи пізніше був прийнятий закон про демобілізацію тринадцяти віків особового складу армії. Ці постанови ознаменували перехід Радянського Союзу до мирного будівництва. У вересні 1945 р. був скасований ГКО. Усі функції управління країною зосередилися в руках Ради Народних Комісарів (у березні 1946 р. перетворений у Раду Міністрів СРСР).
На момент закінчення воєнних дій в Україні залишилися неушко дженими лише 19 % промислових підприємств. Звідси стає зрозу мілим, чому на відновлення важкої промисловості в роки четвертої п’ятирічки (1946—1950 рр.) радянське керівництво спрямувало 80— 85 % усіх капіталовкладень.
Основна задача п’ятирічного плану полягала в тому, щоб у най коротший термін відновити райони країни, що зазнали окупації, до сягти довоєнного рівня розвитку промисловості й сільського госпо дарства, а потім перевершити їх. План передбачав першочерговий розвиток галузей важкої й оборонної промисловості. Намічалися осво єння нових вугільних районів, розширення металургійної бази на
сході країни. Однією з умов виконання планових завдань висувалося максимальне використання науково'технічного прогресу.
Найважливіша особливість відбудовного періоду в розвитку на родного господарства Радянської України полягала в тому, що її еко номіка спиралася на зміцнілу економіку всієї країни і, зокрема, схі дних районів, що не зазнали шкоди під час воєнних дій. Це обумови ло винятково швидкі темпи відновлення й розвитку промисловості України на значно більш високому технічному рівні, ніж до війни.
У ході відновлення промисловості освоювалися нові види сирови ни, техніки, технологія виробництва нових видів продукції. Одноча сно з відродженням зруйнованих підприємств будувалися нові й ство рювалися не існуючі до війни галузі промисловості.
Жорстко централізована командно'адміністративна система управління народним господарством дозволяла рекрутувати робочі кадри через організований набір. Істотним джерелом поповнення трудових колективів у промисловості й на транспорті стали демобілі зовані військовослужбовці. Із загального числа 2,2 млн демобілізова них у 1945—1948 рр. у промисловість УРСР направилися працюва ти 350 тис. чоловік, а на транспорт — близько 100 тис. чоловік. Про тягом четвертої п’ятирічки кількість робітників, інженерів, техніків і службовців збільшилася до 6,9 млн чоловік (що на 700 тис. переви щувало їхню кількість у 1940 р.). [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Побороти дурні звички легше сьогодні, ніж завтра.
Конфуцій

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка