Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Незважаючи на те, що Хрущову не вдалося розкрити справжні причини сталінської диктатури, його сміливий вчинок стимулював процес демократизації громадського життя в СРСР. Почали валити ся стереотипи у внутрішній і зовнішній політиці; зріс інтерес до про блем науково'технічної революції; розроблялися реформи в промис ловості й сільському господарстві.
Однією з найважливіших реформ стала реформа управління на- родним господарством. Суть її полягала у відомій демократизації всієї системи управління, розширенні господарських прав союзних республік, наближенні управління до виробництва, скороченні управ лінського апарату. Здійснення реформи почалося в лютому 1957 р. з уведення нової системи управління, що мала об’єднати централізо ване планове управління з підвищенням самостійності республік, країв і областей. В основу був покладений територіальний принцип управ ління через Ради народного господарства (раднаргоспи), що створю валися в окремих районах. На території Союзу було утворено 105 та ких районів, а в Україні — 11. Під контроль раднаргоспів в УРСР було передано понад 10 тис. промислових підприємств, а наприкінці 1957 р. їм підпорядковувалися 97 % заводів республіки. Нова систе ма управління виробництвом мала позитивні наслідки: вона сприяла поліпшенню розподілу праці та її кооперації у рамках окремих еко номічних регіонів; прискорилося формування виробничої і соціаль ної інфраструктури; повніше використовувалися місцеві ресурси тощо.
У хрущовський період Україна залишалася однією з найрозвину тіших у промисловому відношенні республік Союзу. У 1957 р. за кількістю виробництва чавуну на душу населення вона випередила всі капіталістичні країни світу. За видобутком вугілля УРСР вийшла на друге місце у світі, а за виплавкою сталі — на третє. У 1951— 1958 рр. промислова продукція щорічно збільшувалася на 12,3 %, національний прибуток — на 11,7 %; у період семилітки (1959— 1965 рр.) приріст склав, відповідно, 8,8 % і 7 %. У структурі суспіль ного виробництва в 1960 р. за виробленим національним прибутком (у СРСР його визначали без урахування невиробничої сфери) частка промисловості становила 47,9 %, сільського господарства — 29,1 %, транспорту й зв’язку — 4,7 %; будівництва — 8,2 %; торгівлі — 11,1 %. За період з 1951 по 1965 рр. було побудовано 1960 великих підприємств.
Розвиток промисловості відбувався одночасно з підвищенням рівня її технічної оснащеності. З другої половини 50'их років була розгорнута механізація й автоматизація виробничих процесів. У ву гільній промисловості удосконалювався шахтний транспорт, механі зувалася вирубка й відвантаження вугілля (98 %). У доменному і сталеплавильному виробництві будували печі з великим корисним
об’ємом, використовували засоби автоматизації, почали застосову вати киснево'конверторний спосіб плавки сталі, а також випуск спла вів для авіаційної і ракетної промисловості. На машинобудівних під приємствах застосовували автоматичне й напівавтоматичне електро зварювання, нові технологічні способи прискорення обробки металу. Рівень механізації на залізничному транспорті зріс у 1960 р. до 60 %, на річковому — до 78 %, морському — до 68,5 %. Тільки в 1959 — 1965 рр. було створено близько 4 тис. нових видів машин, механіз мів, апаратів і матеріалів.
Підприємства освоїли випуск близько 1100 видів нової техніки й зняли з виробництва 800 типів застарілих конструкцій. Було встано влено понад 40 тис. автоматичних і напівавтоматичних апаратів, упро ваджено 813 автоматичних і напівавтоматичних ліній. У 1965 р. у промисловості України нараховувалося 14 автоматизованих підпри ємств і 4 комплексно'автоматизовані електростанції, 9343 механізо вані й автоматизовані лінії, було комплексно механізоване й автома тизовано 2527 ділянок, 1790 цехів, 431 підприємство. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

З розбрату і постало насилля.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка