Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Від вимог часу усе більше відставав науково'технічний потенціал, що був запрограмований на еволюційний розвиток і не відповідав вимогам сучасного етапу технологічної революції. Якісний рівень вітчизняного науково'технічного сектора неухильно знижувався. Середньорічне число створених зразків нової техніки скоротилося з 4,6 тис. у 1961—1965 рр. до 3,5 тис. у 1981—1985 рр. Причому тіль ки 10 % зразків цієї техніки перевищували рівень кращих світових. Загальмувалося освоєння і принципово нових технологій, намітило ся серйозне відставання в розвитку фундаментальних наукових до сліджень, за якими ще недавно СРСР мав непогані показники.
Країна впритул підходила до кризи всієї соціально'економічної системи. Злидарський рівень життя десятків мільйонів людей, не можливість задоволення першочергових потреб і відсутність стиму лів до праці викликали процеси фізичної і соціальної деградації. У 1970 р. рівень споживання на душу населення в СРСР становив при близно половину американського. Якщо в 1982 р. для заповнення звичайного щотижневого споживчого кошика у Вашингтоні (США) досить було відпрацювати 18 годин, то в Києві аналогічний кошик коштував майже 53 робочі години (без урахування якості товарів і послуг, що в СРСР була набагато нижчою, ніж в Америці). Тому за рівнем споживання на душу населення СРСР займав на той час лише 77 місце у світі.
ДИСИДЕНТИ БРЕЖНЄВСЬКОГО ПЕРІОДУ
У роки «застою» почався новий етап дисидентського руху, який можна назвати «гельсінським», тому що його учасники намагалися стежити за дотриманням гуманітарних статей договору, підписано го СРСР на Міжнародній нараді з безпеки й співробітництва в Європі влітку 1975 р. у Гельсінкі. Вихідним рубежем була прес'конферен ція професора Ю. Орлова для закордонних кореспондентів у травні 1976 р., де було заявлено про створення групи сприяння виконанню Гельсінських угод у СРСР. До Московської групи ввійшли Л. Алексє єва, Є. Боннер, П. Григоренко, О. Марченко. Незабаром утворилися Українська, Литовська, Грузинська, Вірменська групи.
Українська Гельсінська група (УГГ) виникла в Києві в листопа ді 1976 р. Очолив її письменник М. Руденко. До її складу входили О. Бердник, П. Григоренко, Л. Лук’яненко, І. Кандиба, М. Маринович та інші — усього 37 чоловік. УГГ ставила за мету познайомити укра їнське суспільство з Декларацією прав людини ООН, зібрати докази порушення радянською владою прав людини, національних прав в УРСР, застосування політики етноі лінгвоциду й насильницької
русифікації, добитися безпосередніх зв’язків України із закордон ними країнами, акредитації в УРСР представників іноземної преси, вільного обміну інформацією й ідеями. КДБ почав переслідування дисидентів. До 1980 р. майже 3/4 складу УГГ були засуджені на терміни від 10 до 15 років.
Крім правозахисного дисидентства, в УРСР мали місце релігійне й «національно орієнтоване» дисидентство. Релігійні дисиденти вели боротьбу за утвердження в республіці не декларованої, а фактичної свободи совісті. Частина з них вимагала відновити греко'католицьку й автокефальну православну церкви, не переслідувати представни ків протестантських сект. У 1982 р. священик Й. Тереля організував Комітет захисту Української греко-католицької церкви, сподіваю чись добитися її легалізації. Брежнєвський режим відповів на це арештами активістів.
Проти русифікації, утиску української культури й імперської по літики Москви в 60—70'ті роки виступали такі дисиденти, як І. Дзю- ба, С. Караванський, В. Мороз, В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, М. Горинь, Б. Горинь, Є. Сверстюк, І. Калинець й інші. У дисидентство пішла політизована, радикально налаштована молодь із різних соціа льно'професійних груп населення. Становлення структур правозахи сного руху супроводжувалося наростанням у його діяльності політич них пріоритетів. Для боротьби з інакомисленням у складі КДБ було сформовано п’яте Головне управління. До 1984 р. зусиллями «компе тентних органів» рух дисидентів був практично знищений. Біля тися чі чоловік (до 90 % активістів) опинилися у в’язницях, таборах, психі атричних лікарнях («психушках»). Найбільш авторитетного «опонен та» системи, академіка А. Д. Сахарова, без суду і слідства позбавили всіх трьох зірок Героя Соціалістичної Праці, інших державних наго род і вислали в закрите місто Горький (нині Нижній Новгород), де він пробув сім років. Незважаючи на відносну нечисленність, дисиденти зробили свій внесок у розхитування підвалин радянської системи, у розвінчання міфу про її гуманність і демократизм. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Брехні бережіться, і п’янства, блуду, бо в цьому душа погибає і тіло.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка