Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ПЕРЕБУДОВА
Перебудова — термін, що ввійшов до широкого вжитку із середи ни 80'х років ХХ ст. Політика перебудови, почата частиною керівництва КПРС на чолі з Генеральним секретарем ЦК партії М. С. Горба човим, призвела до значних змін у житті країни й світу в цілому (гласність, політичний плюралізм, закінчення «холодної війни» тощо). До кінця 80'х — початку 90'х рр. у результаті суперечливості й непослідовності в здійсненні перебудови відбулося загострення кри зи у всіх сферах життя суспільства, що завершилося розпадом СРСР у серпні — грудні 1991 р.
ГЛАСНІСТЬ
У лютому 1986 р. XXVII з’їзд КПРС прийняв нову редакцію Про грами партії, з якої забрали завдання побудови комунізму, проголо сивши курс на удосконалення соціалізму. Саме тоді М. С. Горбачов висунув два принципово нові політичні гасла — гласність і широка демократія. Іншими словами, реформи вирішено було починати не з економічного базису, а з політичної надбудови.
Основними досягненнями політики гласності стали: ліквідація «білих плям» в історії СРСР; повернення з небуття дискредитованих у 30—70'ті роки імен багатьох політичних і культурних діячів, забо ронених літературних творів, кінофільмів, наукових і публіцистич них праць; послаблення цензури; розгортання дискусій навколо клю чових проблем громадського, соціального, політичного й духовного розвитку; ламання старих пропагандистських стереотипів й ідеоло гічних міфів; поява ідейного плюралізму, розмаїтості думок; падін ня «залізної завіси» і можливість діалогу з країнами Заходу; поліп шення радянсько'американських відносин.
Гострі публіцистичні твори з’явилися на сторінках таких видань, як «Московські новини», «Вогник», «Новий мир», «Прапор», «Жов тень», «Питання історії», «Літературна Україна» та інших. Люди із здивуванням дізнавалися про раніше приховані від них факти мину лого, пов’язані з революцією та громадянською війною 1917— 1920 рр., непом, політикою колективізації й індустріалізації, голо доморами, сталінськими репресіями 30'х років, Великою Вітчизня ною війною, діяльністю ОУН'УПА, «хрущовською відлигою», диси дентами й брежнєвським «застоєм». Протягом лише одного 1986 р. газети і журнали набули 14 млн нових читачів.
Природно, політика гласності викликала різку політизацію гро мадян і зростання ідеологічної поляризації. У дискусіях на сторін ках друкованих видань, на радіо й телебаченні переважали не наукові аргументи, а емоції й ідеологічні пристрасті. При цьому комуністи чна ідеологія почала зазнавати відкритих нападів з боку її опонентів, у самій партії почався період «розброду й хитань». Плюралізм думок
зайшов у суперечність з існуючою тоталітарною системою, назріла необхідність у радикальній політичній реформі. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Блиск багатства найкраще побачити на темному тлі вбогості.
Георгій Александров

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка