Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ЯМНА КУЛЬТУРА
Ямна культура (ямна етнокультурна спільність) — археологіч на культура, створена великою групою близьких за походженням племен, що жили в другій половині 3 — початку 2 тис. до н. е. у степовій і частково в лісостеповій смугах Східної Європи — від Пів денного Уралу до низов’я Дунаю. Вони залишили після себе курга ни, відомі й окремі поселення.
Відкрив ямну культуру на початку XX ст. російський археолог В. Городцов. Назву одержала від звичаю ховати небіжчиків у прямо кутних ямах під невисокими насипами курганів. На території Укра їни виділяють два етапи розвитку — ранній і пізній. Ранній етап пред ставлений поселенням біля селища Роздольне в Донецькій області, нижніми горизонтами в урочищі Скеля'Каменоломня в Дніпропет ровській області. До пізнього етапу відносять поселення Михайлів ка'ІІІ і верхній горизонт поселення в Скелі'Каменоломні. На пізньо му етапі виділяють п’ять груп племен: донецька, нижньодніпровсь ка, середньодніпровська, приазовсько'кримська і південнобузька. На селення ямної культури жило в наземних будинках із кам’яним фу ндаментом, користувалося крем’яними (ножі, скребки, наконечни ки стріл і списів), кістяними (проколки, гарпуни, молотки) і бронзо вими (ножі, шила) знаряддями. Глиняний посуд ліпний, з опуклим дном (горщики, амфори, черпаки тощо), прикрашений заглибина ми від зубцюватого штампа й мотузки.
Творці ямної культури займалися скотарством (велика й дрібна рогата худоба, свині, коні), землеробством, про що свідчать знахідки рогових мотик, кам’яних зернотерок, крем’яних серпів. Значну роль відігравали полювання й рибальство. Знахідки залишків дерев’яних коліс в кургані Сторожова Могила й в інших свідчать про викорис тання населенням ямної культури колісного транспорту.
ЗРУБНА КУЛЬТУРА
Зрубна культура — археологічна культура розвинутого бронзо вого віку (друга половина 2 — початок 1 тис. до н. е.), розповсюджена в степовій і лісостеповій зонах України й Росії. Представлена посе леннями, курганними могильниками, скарбами металевих виробів, а також ливарних форм й інструментів металообробки. Виділена В. Городцовим у 1901 р. Названа за характерними брусованими спо рудами в могилах. Зрубна культура формувалася у Волзько'Ураль ському межиріччі на основі місцевого варіанта ямної культури. По ширення зрубної культури привело до встановлення в цей період куль турної однорідності від Уралу на сході до Дніпра на заході, від ріки Ками і правих притоків ріки Оки на півночі до Азово'Чорноморських степів на півдні. Поселення зрубної культури розташовувалися на берегах рік, на пізньому етапі іноді зміцнювалися валами й ровами. Житла — напівземлянки або наземні (із колод або кам’яні). Похо вання в індивідуальних могилах під курганами. Більшість знахі док складає глиняний посуд.
ЧОРНОЛІСЬКА КУЛЬТУРА
Чорноліська культура — археологічна культура перехідного періоду від бронзового до раннього залізного віку (XІ—VIІI ст. до н. е.). Поширена була в лісостеповій смузі Правобережної України між Дніпром і Дністром, а також у басейні р. Ворскли на Лівобе режжі. Назву одержала від городища в Чорному лісі біля верхів’я ріки Інгулець (Кіровоградська область), відкритого й дослідженого в 1949 р.
Представлена невеликими городищами (Суботівське, Григор’їв ське, Тясминське тощо), поселеннями (Велика Андрусівка) з похо ваннями за обрядом трупоспалення, рідше — трупопокладення. Го родища розташовувалися на високих берегах, були оточені валами з дерев’яними зрубами. Житла наземні й укопані в землю. Посуд ліп ний, представлений тюльпаноподібними горщиками з наліпними ва ликами, мисками, черпаками з лощеною темною поверхнею. Орна мент — заглиблені відрізки ліній. Знаряддя — кам’яні й бронзові сокири, крем’яні вставки до серпів, кістяні деталі вудил, шила. Час тина зброї представлена бронзовими мечами й кинджалами, наконе чниками списів. Знайдено різні прикраси. Чорноліська культура про йшла два етапи розвитку: ранній (суботівський, 1050—900 рр. до н. е.) і пізній (900—725 рр. до н. е.). На пізньому етапі почали споруджувати городища. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Тільки той, хто готовий померти за неї, знає, що таке воля.
Жермена де Сталь

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка