Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
Остались вопросы по созданию интернет магазина под ключ www.krupnoedelo.ru.

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ЯМНА КУЛЬТУРА
Ямна культура (ямна етнокультурна спільність) — археологіч на культура, створена великою групою близьких за походженням племен, що жили в другій половині 3 — початку 2 тис. до н. е. у степовій і частково в лісостеповій смугах Східної Європи — від Пів денного Уралу до низов’я Дунаю. Вони залишили після себе курга ни, відомі й окремі поселення.
Відкрив ямну культуру на початку XX ст. російський археолог В. Городцов. Назву одержала від звичаю ховати небіжчиків у прямо кутних ямах під невисокими насипами курганів. На території Укра їни виділяють два етапи розвитку — ранній і пізній. Ранній етап пред ставлений поселенням біля селища Роздольне в Донецькій області, нижніми горизонтами в урочищі Скеля'Каменоломня в Дніпропет ровській області. До пізнього етапу відносять поселення Михайлів ка'ІІІ і верхній горизонт поселення в Скелі'Каменоломні. На пізньо му етапі виділяють п’ять груп племен: донецька, нижньодніпровсь ка, середньодніпровська, приазовсько'кримська і південнобузька. На селення ямної культури жило в наземних будинках із кам’яним фу ндаментом, користувалося крем’яними (ножі, скребки, наконечни ки стріл і списів), кістяними (проколки, гарпуни, молотки) і бронзо вими (ножі, шила) знаряддями. Глиняний посуд ліпний, з опуклим дном (горщики, амфори, черпаки тощо), прикрашений заглибина ми від зубцюватого штампа й мотузки.
Творці ямної культури займалися скотарством (велика й дрібна рогата худоба, свині, коні), землеробством, про що свідчать знахідки рогових мотик, кам’яних зернотерок, крем’яних серпів. Значну роль відігравали полювання й рибальство. Знахідки залишків дерев’яних коліс в кургані Сторожова Могила й в інших свідчать про викорис тання населенням ямної культури колісного транспорту.
ЗРУБНА КУЛЬТУРА
Зрубна культура — археологічна культура розвинутого бронзо вого віку (друга половина 2 — початок 1 тис. до н. е.), розповсюджена в степовій і лісостеповій зонах України й Росії. Представлена посе леннями, курганними могильниками, скарбами металевих виробів, а також ливарних форм й інструментів металообробки. Виділена В. Городцовим у 1901 р. Названа за характерними брусованими спо рудами в могилах. Зрубна культура формувалася у Волзько'Ураль ському межиріччі на основі місцевого варіанта ямної культури. По ширення зрубної культури привело до встановлення в цей період куль турної однорідності від Уралу на сході до Дніпра на заході, від ріки Ками і правих притоків ріки Оки на півночі до Азово'Чорноморських степів на півдні. Поселення зрубної культури розташовувалися на берегах рік, на пізньому етапі іноді зміцнювалися валами й ровами. Житла — напівземлянки або наземні (із колод або кам’яні). Похо вання в індивідуальних могилах під курганами. Більшість знахі док складає глиняний посуд.
ЧОРНОЛІСЬКА КУЛЬТУРА
Чорноліська культура — археологічна культура перехідного періоду від бронзового до раннього залізного віку (XІ—VIІI ст. до н. е.). Поширена була в лісостеповій смузі Правобережної України між Дніпром і Дністром, а також у басейні р. Ворскли на Лівобе режжі. Назву одержала від городища в Чорному лісі біля верхів’я ріки Інгулець (Кіровоградська область), відкритого й дослідженого в 1949 р.
Представлена невеликими городищами (Суботівське, Григор’їв ське, Тясминське тощо), поселеннями (Велика Андрусівка) з похо ваннями за обрядом трупоспалення, рідше — трупопокладення. Го родища розташовувалися на високих берегах, були оточені валами з дерев’яними зрубами. Житла наземні й укопані в землю. Посуд ліп ний, представлений тюльпаноподібними горщиками з наліпними ва ликами, мисками, черпаками з лощеною темною поверхнею. Орна мент — заглиблені відрізки ліній. Знаряддя — кам’яні й бронзові сокири, крем’яні вставки до серпів, кістяні деталі вудил, шила. Час тина зброї представлена бронзовими мечами й кинджалами, наконе чниками списів. Знайдено різні прикраси. Чорноліська культура про йшла два етапи розвитку: ранній (суботівський, 1050—900 рр. до н. е.) і пізній (900—725 рр. до н. е.). На пізньому етапі почали споруджувати городища. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Майбутнє постійно народжується із сьогодення й швидко вмирає в минулому.
Стас Янковський

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка