Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ВІЙСЬКОВІ РЕФОРМИ
Військові реформи 60—703х років ХІХ ст. — складова частина царських реформ 60—70'х років; були викликані скасуванням крі пацтва, ростом капіталістичних відносин, розвитком воєнної техні ки, неспроможністю кріпацької організації російської армії, що ви явилася в Кримській війні 1853—1856 рр., і прагненням уряду зміц нити армію в умовах росту озброєнь європейських країн. Військові реформи проводилися під керівництвом військового міністра Д. Мі лютіна. Вони зустрічали протидію реакційних військових кіл на чолі з князем О. Барятинським і Р. Фадєєвим. Одне з основних завдань військової реформи Мілютін бачив у скороченні армії в мирний час при значному збільшенні її у воєнні часи за рахунок створення навче ного запасу. Скорочення складу армії з 1132 тис. чоловік (1864 р.) до 742 тис. (1867 р.) дозволило до 1870 р. збільшити навчений запас до 553 тис. чоловік. У 1862—1864 рр. була проведена реформа місцево го військового управління: створені 15 військових округів на чолі з командувачами військ округу. У 1868 р. було реорганізовано Війсь кове міністерство, у результаті чого всі галузі військового управлін ня та війська були підлеглі військовому міністрові. У 1868 р. затвер джено нове положення про польове управління армією у воєнний час. Для підготовки офіцерських кадрів замість кадетських корпусів ство рювалися військові гімназії та військові училища (1863—1864 рр.), а також юнкерські училища (з 1864 р.) для осіб, що не мали серед ньої освіти. Покращилася вища військова освіта в академіях (Мико лаївській Генштаб, Артилерійській та Інженерний); створена Війсь ково'юридична академія (1867 р.).
Швидка мобілізація прусської армії і її перемога у франко'прус ській війні 1870—1871 рр. прискорили введення всестанової військо вої повинності (1874 р.) у Росії. За законом 1 січня 1874 р. призовові на військову службу підлягали особи всіх класів і станів з 21 року; загальний термін служби становив 15 років, з них 6 — дійсної і 9 — у запасі. Для осіб, що одержали середню й вищу освіту, термін дійсної служби скорочувався (від 4 років до 6 місяців). Існували значні пільги за родинним станом (не призивалися єдині сини та єдині годува льники родини тощо). За пільгами звільнялося понад 50 % призов ників. Звільнені від заклику зараховувалися в ополчення, що призи вається лише під час війни. Козаки відбували військову службу на особливих умовах. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Воля – це можливість сказати, що двічі два – чотири.
Джордж Оруел

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка